BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Vugal Moogukus
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 27 September 2009
Pages: 130
PDF File Size: 8.83 Mb
ePub File Size: 1.20 Mb
ISBN: 736-5-51507-462-2
Downloads: 66255
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mooguk

Artikel 47 Toon relaties in LiDO. Elementen als adviesvaardigheden en professioneel gedrag ontbraken. Daarbij kan de minister bepalen dat dit eerder gebeurt dan de frequentie die het zevende lid voorschrijft.

Daarom worden in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk vakbekwaamheidseisen aan beleggingsobjecten gesteld. Tegenover deze inhoudelijke nalevingskosten staan aanzienlijke maatschappelijke opbrengsten in de vorm van een verbeterde advieskwaliteit.

Artikel 68a Toon relaties in LiDO. In Nederland zijn tussenpersonen ingeschreven in het register van de AFM bron: Het wordt niet wenselijk geacht om op voorhand in te grijpen in de voorwaarden en bepalingen van reeds gesloten overeenkomsten. De voorwaarden die gelden voor de intrekking van een erkenning worden gelijkgesteld aan de voorwaar den voor het verlenen van een erkenning.

Met name het eerste jaar zal tot extra inspanning leiden, omdat dan het kostprijsmodel ontwikkeld moet worden. Voorts is in artikel 81a van dit besluit bepaald dat aanbieders van hypothecair krediet dezelfde debetrentevoet dienen te hanteren bij dezelfde rentevastperiode voor nieuwe en bestaande consumenten bij een vergelijkbaar risicoprofiel.

In artikel 2 wordt in tabel 2 het onderdeel met betrekking tot beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door:. Een op grond van artikel 10a, eerste lid, besluti persoon is het slechts toegestaan om in Nederland voor eigen rekening te handelen.

Informatie ESMA over het verlenen toestemming aan leden van het bestuur gereglementeerde markt om extra niet-uitvoerende bestuursfunctie te vervullen.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

De huidige modulestructuur wordt gewijzigd waardoor de modules onderling uitwisselbaar worden. Een dergelijke situatie mag niet langer duren dan vier jaar. Ook in paragraaf 7. De reden dat deze producten worden opgenomen onder de definitie van vermogen is dat het hier net als bij onderneminegn gaat om een vermogensopbouwproduct. Betalingsbeschermers, opstal- of inboedel- verzekeringen indien gecombineerd met hypothecair krediet.

  INTRODUCCION ALA INGENIERIA EDWARD KRICK PDF

Dankzij deze geharmoniseerde regels kunnen deelnemingrechten in een instelling voor collectieve belegging in effecten door een beheerder, na kennisgeving aan de AFM, in andere lidstaten worden aangeboden. Artikel 11g Toon relaties in LiDO. Artikel 71j Toon relaties in LiDO. Onderstaand zal in worden gegaan odnernemingen de consultatiereacties en de verwerking daarvan. Artikel 11 Toon relaties in LiDO.

De eenmalige nalevingskosten bedragen: De opstelling van de jaarrekening van een aanbieder met een zetel in beslut andere lidstaat geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de richtlijn jaarrekening en van de richtlijn geconsolideerde jaarrekening of overeenkomstig de internationale jaarrekeningstandaarden.

Rente en overige kosten worden overeenkomstig deze kredietopnemingen en terugbetalingen van kapitaal toegepast zoals in de overeenkomst inzake krediet vastgelegd.

Het onsernemingen van dit diploma is mogelijk door het afleggen van een examen of door het doorlopen van een Erkenning Verworven Competenties procedure EVC-procedure. Artikel oondernemingen Toon relaties in LiDO.

Artikel 58d Toon relaties in LiDO. Vanwege het niet terugkeren van de tweede volzin van artikel 4: Aanvullende regels bedrijfsvoering Artikel 3 Bepaling ter uitvoering van artikel 29b, tweede lid, van het besluit Een beleggingsonderneming evalueert jaarlijks de vakbekwaamheid en de opleidingswensen van werknemers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef.

Daarom is gekozen voor bewoordingen die aangeven dat afspraken in verband met rechten en verplichtingen die ten behoeve van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden worden aangegaan duidelijk moeten worden geadministreerd.

In artikel 3 wordt gedraystoezicht tabel 3 het onderdeel met betrekking tot Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door:.

Inhoudsopgave

Een aanbieder betaalt geen afsluitprovisie die meer bedraagt dan de helft van de som van die afsluitprovisie en de totale doorlopende provisie terzake van de desbetreffende overeenkomst. Voor advisering over zakelijke schadeverzekeringen is zowel het behalen van de module schadeverzekeringen particulier als de module schadeverzekeringen zakelijk vereist. Vooruitlopend hierop worden deze beheerders in het zevende lid reeds uitgezonderd van het productontwikkelingsproces.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de oude artikelen.

Een adviserend klantmedewerker dient nadat hij zijn diploma heeft behaald op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen om een passend advies te kunnen geven aan de klant. Adviezen met een bindend karakter moeten openbaar worden gemaakt, bij voorkeur op de website van de erkende geschilleninstantie en moeten in beginsel ook openbaar blijven gedurende het bestaan van de erkende geschilleninstantie.

  CLOHERTY NEONATOLOGY PDF

De eerste volzin is niet van toepassing op reclame-uitingen over krediet, voorzover het krediet onderdeel uitmaakt van een complex product. Normaal gesproken is de wet van toepassing indien de advies- en distributiekosten langer dan drie maanden gespreid kunnen worden betaald. Voor een simpel product als een spaarrekening zullen bijvoorbeeld geen scenario analyses op het product te hoeven worden toegepast.

In de consultatieteksten werd uitgegaan van periodes van drie jaar met daarbinnen een tijdspanne tussen de 18 en 36 maanden waarin een examen afgelegd dient te worden.

Wijzigingsbesluit financiële markten

Artikel 10, tweede lid, oud dat de scheiding in administraties tussen opleidingen en examens bij hetzelfde instituut regelt, kan met de komst van de centrale examenvragendatabank komen te vervallen. Als dat het geval is hoeft hij voor die tijdspanne geen PE examen af te leggen het oude artikel 11a. De nieuwe regels met betrekking tot de waarschuwingszin artikel 53, achtste lid, van dit besluit zullen weliswaar tot aanpassing van de reclame-uitingen voor hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet nopen, maar dit geschiedt ook thans al regelmatig doordat aanbieders van hypothecair krediet de reclame-uitingen steeds actualiseren.

Artikel 11k Toon relaties in LiDO.

Omdat voor bestaande diplomahouders al een PE verplichting met bijkomende kosten gold, worden de kosten voor dit gecombineerde gedragstoezivht niet meegerekend in deze berekening van de nalevingskosten. Vanwege het belang dat deze verplichting wordt nageleefd en de verstrekkende gevolgen bij het niet naleven daarvan, zal de AFM gedrxgstoezicht betrokken beleggingsondernemingen wijzen op de in het vijfde lid neergelegde verplichting. Artikel 11d is een samenvoeging van de oude artikelen 10, achtste lid, en 11, eerste lid.