MAKROEKONOMIJA KNJIGA PDF

Read a free sample or buy Makroekonomija by Igor Pejović. Knjiga je rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja i iskustava. Book Description Mate, Hardcover. Book Condition: New. Serbian language, latinica, 20 x 26 cm, Makroekonomija, Knjiga se odlikuje time sto je u njoj. K. Babic ́, M. (), Makroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb. Pavlic ́, I. (), Statisticˇka teorija i primjena, Tehnicˇka knjiga, Zagreb. Serdar, V. ().

Author: Arajas Samubei
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 25 August 2009
Pages: 405
PDF File Size: 4.33 Mb
ePub File Size: 4.19 Mb
ISBN: 538-8-33342-449-3
Downloads: 33089
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudolar

Ako postoji i najmanja nejednakost, tj.

Makroekonomija – skripta Skripta iz Makroekonomije: Materijalne manifestacije kapitala su izvanredno brojne i raznolike. Neto izvoz je jednak saldu spoljnotrgovinskog bilansa.

U zasnivanju kreditnih odnosa element poverenja je vrlo bitan. Prvo, pojedini parametri suprotno deluju na ostvarenje ciljeva a ponekad primena istog parametra ima i pozitivno i negativno dejstvo.

Ta kupovina ne mora da bude obavljena u isto vreme i makroeoknomija istom mestu.

Makroekonomija by Igor Pejović on Apple Books

Na stopu ekonomskog rasta presudan uticaj imaju drugi brojni realni faktori rasta. Ali, postoje dve vrste poreza: Kapital se pojavljuje i u obliku novca. Objasnite osnovne postavke Kejnsovog i Whiteovog plana! Regulisanje uslova kreditiranja ili selektivna kreditna politika; 4. S maoroekonomija da u predeterminisane varijable spadaju i endogene varijable sa vremenskim pomakom potrebno je iz redukovanog oblika modela ukloniti i njih.

  ANATOMIA HUMANA TESTUT LATARJET TOMO 1 PDF

Makroekonomija

Prvi pristup je vezan za ime Roberta Soloua a drugi za ime Nikolasa Kaldora. Blago, odnosno bogatstvo istorijski je menjalo svoj oblik i karakteristike. Zbog toga se javlja potreba za kbjiga merama ekonomske politike. U uslovima nepostojanja potpune konkurencije monopolli i oligopoli i sindikalnog organizovanja radnika, ne padaju cene nego padaju proizvodnja i zaposlenost.

T i k politika litik 4. Teorija konvencije smatra se najstarijom i ona je veoma dugo bila dominantna teorija novca. Globalno gledano svetska privreda je svaki dan sve otvorenija. Ima i drugih shvatanja: Polazi se od linearno homogene proizvodne funkcije oblika: Rikardo-Marksov model akumulacije kapitala 6.

Nezadovoljni dostignutim razvojnim nivoom, tj.

Novac i bankarstvo b. Kada je osnovana Svjetska banka i koji su njeni ciljevi djelovanja? Njena vrednost zavisi od nivoa dohotka. Je li dobra ekonomska politika makroeonomija koje nemaju koristi svi subjekti? Tako je, na primer, za Smita kapital akumulirani fond neophodan za pokretanje proizvodnje.

Objasnite metodologiju analiziranja konkurentnosti prema Svjetskom Sloboda kretanja ljudi 3. Makroekonomija — pojam i ciljevi 7 2. Devalvacija je posledica rasta cena?

  CISTUS VILLOSUS PDF

US Makroekonomija Copy

Varijable sa karakterom toka se mogu u vremenu sabirati a fondovi ne mogu. Atributi makroekonomske politike 5.

Nivo nezaposlenosti faktora proizvodnje i rast monetarne mase stoje u obrnutoj proporciji naspram rasta proizvodnje i nivoa cena. Kako se dobija vrednost multiplikatora spoljne trgovine?

Harod-Domarov model rasta, Sistem je otvoren za ulazak, odnosno stvaranje novih potreba. Potencijalni nivo dohotka 3.

Takva razmena nazivala se trampa R — R.